erta
Ana Sayfa    Başkanın Mesajı    Yönetim Kurulu    Tarihçe    Haberler    İletişim
Hakkımızda

ERTAŞ GRUP


   ERTA? GRUP YÖNET?M Kurulu Ba?kan? Musa ERTA? 1979 y?l?nda ticarete mobilyac?l?k ile ba?lam??t?r, 1982 de oto al?m-sat?m?, 1986 da ise Göre kasabas?nda 1.ci Akaryak?t istasyonunu açm??t?r. Akaryak?t istasyonu Petrol Ofisi bayili?ini alarak girdi?i ticari büyümeye paralel olarak ayn? y?l, Meta? Madencilik ??letmesini açarak pomza ta?? madencili?i sektörüne ad?m?n? atm??t?r. 1993 y?l?nda ticari faaliyetine Nakliye filosu kurarak mü?terilerine hizmeti daha h?zl? hale getirmi?tir. 1999 y?l?nda 2. Akaryak?t istasyonunu Moil bayili?ini alarak faaliyete geçirmi?tir. 2002 y?l?nda ISIB?MS'i sat?n alarak hafif yap? blo?u üretimi i?ine girmi?, firma ismini BlokBims A.?. olarak de?i?tirerek bu günlerin temelini atm??t?r.

  2007 y?l?nda BlokBims A.?. as?l büyüme at?l?mlar? gerçekle?tirerek, Almanya ve dünyan?n en yüksek teknolojik maden makinalar? üreten Allmineral GmbH firmas? ile uzun bir görü?me maratonundan sonra dünyan?n en büyük ve en ileri teknolojisine sahip Alman markal? Pomza Y?kama ve Eleme tesisinin makinalar?n? ithal ederek kurmu? ve 2008 Eylül ay?nda hizmete sokmu?tur. Hali haz?rda fabrika alan?n da iki Alman Masa markal? ve bir yerli üretim markal? üç ayr? bims üretim tesisi bulunmaktad?r. Bu gün dünyan?n en büyük ve en kaliteli Bimsblok ürütemini yapan firmas? konumuna gelmi?tir. Yine ayn? y?l içinde Alman Hart Keramik GmbH ?irketiyle yakla??k 1 y?l süren kurulu? çal??malar? ile % 50 Alman ve % 50 Türk ortakl?kl? Erta? – Hart Baca Sistemleri A.?. kurulmu?tur. Böylece yüksek Alman teknolojili Seramik Baca sistemlerinin üretimi ve sat???na ba?lam??t?r. Yine 2007 y?l?nda yurtd??? pazarlara aç?lmak için D?? Ticaret Departman? kurularak hem Bimsblok ürünleri, hem de pomza ta?? dünya pazarlar?nda aranan ve kalitesi ile büyük ra?bet gören konuma gelmi?tir. Yurtd???nda Amerika, Norveç ve Suudi Arabistan'da ülke distribütörleri bulunmakta ve toplamda 41 ülkeye mallar?n? ihraç etmektedir. Sektöründe daima ilklerin ba??nda olan Musa Erta?, sivil toplum kurulu?lar ve meslek odalar?nda; TOBB (Türkiye Odalar Borsalar Birli?i,Toprak Sanayi Ürünleri Meclisi Ba?kan Yard?mc?s?), PÜ?S (Petrol Ürünleri ??verenler Sendikas? – Disiplin Kurulu Raportörü ), B?MSADER (Bims Sanayileri Derne?i Kurucu üyesi ) Kurucu üye ve ba?kanl???n? yapan ,Nev?ehir ilimizde 4 kez y?l?n en BA?ARILI ??ADAMI ödülüne lay?k görülen, Nev?ehirde en çok i?çi istihdam eden Musa Erta?, halen Erta? Grup bünyesindeki Yönetim Kurulu Ba?kanl??? görevini,  yönetim kurulu üyesi o?ullar? Hüseyin ERTA?, Ahmet ERTA? ve Mustafa ERTA? ile yürütmektedir. Bir aile ?irketi olan ERTA? GRUP Nev?ehir ve Türkiye ekonomisine katk?da bulunmak için 7 gün 24 saat görevini sürdürmektedir.

Haberler Copyright © 2015 ERTAŞ GRUP - Tüm Hakları Saklıdır.